برنامه استخدامی مهاجرت استانی آلبرتا

افرادی که متقاضی استخدام در زمینه های مهندسی ، تجارت و کارگران دارای تحصیلات تکمیلی هستند ، باید از این طریق
اقدام نمایند. افراد متقاضی مشاغل مهندسی باید قبل از درخواست این برنامه مهاجرت استانی آلبرتا ، در آلبرتا سکونت داشته
باشند و به عنوان ارتقا شغل اقدام به این کار نمایند. در همین راستا باید ۲ سال سابقه کار در زمینه مرتبط در استان آلبرتا داشته
باشند. همچنین افراد متقاضی تجارت نیز باید گواهی آموزش صنعتی و کارآموزی در استان آلبرتا در ارتباط با یک تجارت داشته
باشند و شرط سکونت را نیز داشته باشند. در مورد سابقه کار نیز باید سابقه حداقال ۶ ماه کار برای یک کارفرمای ساکن آلبرتا
را داشته باشند. افرادی که نتوانستند شرایط تخصصی در طبقه بندی های بالا را داشته باشند ، می توانند برای استخدام به عنوان
کارگر متخصص اقدام نمایند.

هزینه های برنامه مهاجرت استانی آلبرتا

هزینه های مربوطه شامل سه بخش می باشد. بخش اول هزینه ی ارسال درخواست به برنامه مهاجرت استان آلبرتا می باشد
که در این استان در اغلب موارد رایگان می باشد. بخش دوم هزینه پردازش اطلاعات فدرال است که ۵۵۰ دلار کانادا می باشد.
بخش آخر نیز هزینه حق اقامت دائم در استان آلبرتا بوده و هر فرد باید ۴۹۰ دلار کانادا بپردازد.

فرآیند برنامه مهاجرت استانی آلبرتا

بعد از انتخاب برنامه مورد نظر در استان آلبرتا ابتدا باید درخواست کامل خود را به اداره مهاجرت استان آلبرتا از طریق
سایت رسمی استان آلبرتا ارسال نمایید. در هنگام ارسال درخواست باید گواهی های گفته شده مربوط به هر بخش را
دریافت و ارسال نمایید.
بعد از ارزیابی کامل توسط اداره مهاجرت استان آلبرتا ، افراد واجد شرایط معرفی می شوند. پس از تایید اداره مهاجرت
آلبرتا باید تاییدیه آن را به همراه سایر مدارک خود ، به اداره مرکزی مهاجرت کانادا ارسال نمایید. مراحل آزمایشات پزشکی
و امنیتی نیز باید انجام شود.

برنامه مهاجرت استانی آلبرتا از طریق اکسپرس اینتری

استان آلبرتا از سال ۲۰۱۸ اقدام به شرکت در برنامه اکسپرس اینتری کانادا نموده است و بخشی از سهمیه ی مهاجران خود
را به انتخاب از بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری تخصیص داده است. افرادی که از این طریق انتخاب می شوند ۶۰۰ امتیاز
بیشتر و یک دعوت نامه معتبر برای اقامت دائم برخوردار می باشند. البته در حال حاضر شرایط کلی و تخصصی و توضیحات
جامعی در این زمینه از سمت اداره مهاجرت استانی آلبرتا اعلام نشده است.